Fluoridi

Autori:

Karla Mužinić

Sažetak:

Farmakokinetika fluora i farmakodinamika fluora. Primjena fluorida u stomatologiji. Mehanizmi djelovanja protukarijesnog učinka topikalno primijenjenog fluora. Anorganski i organski preparati fluora. Topikalna primjena fluorida. Sistemska primjena fluora i dentalna fluoroza.

Ključne riječi:

fluor, fluoridi, APF, CaF2, aminfluorid, kositreni fluorid, topikalna fluoridacija, dentalni lak, pasta s fluorom, dentalna fluoroza, natrij fluorid