Međudjelovanje dentalnih materijala i uređaja za magnetsku rezonanciju

Autori:

Dona Krišto, Marija Šimundić, dr. med. dent.

Sažetak:

Međudjelovanje dentalnih materijala i uređaja za magnetsku rezonanciju. Dentalni materijali mogu biti feromagnetični, paramagnetični i dijamagnetični. Neželjeni učinci MR na dentalne materijale poput radiofrekventnog zagrijavanja, magnetno-induciranih pomaka materijala i formiranje artefakata. Međudjelovanje MR i ortodontskih naprava,  mobilnih proteza, dentalnih implantata i materijala za direktne i indirektne restauracije. 

Ključne riječi:

MR, feromagnetični, artefakti, titan, nikal, nehrđajući čelik, dentalni implantati, ortodoncija, amalgam